Çevre Danışmanlık

 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

Çevre Danışmanlık

 

Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında Çevre İzni ve/veya Çevre Lisansı almakla yükümlü firmalara gerekli desteğin ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda çalışılmaktadır.

Çevre Denetim Yönetmeliği, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince, Çevre Danışmanlık Hizmeti, sektörde deneyimli Çevre Mühendislerimiz / Çevre Görevlilerimiz tarafından verilmektedir.

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET KAPSAMI

10.09.2014 tarihli 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 veya Ek-2 kapsamında yer alan işletmelerin Çevre Görevlisi çalıştırması veya Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi almış firmalardan Çevre Danışmanlık Hizmeti alması zorunlu hale getirilmiştir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.

Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3’te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. Yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ verilir.

 

İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

 

EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

 

E-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

 

Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin seksen gün içinde tamamlanarak yetkili mercie gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ düzenlenerek işletmeciye verilir.

 

İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

 

Aşağıdaki durumlarda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır:

a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,

b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,

c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,

ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması,

d) İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması.

 

İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır.


İşletmenin sahibi veya unvanının değişmesi durumunda üç ay içerisinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi, kapasite raporu ve mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile başvuru yapılır.

 

Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

 

* Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

 

ÇEVRE DANIŞMANI NE YAPAR?

 

Çevre Bilgi Sistemine (ÇBS) Kayıt Yaptırılması

Çevre Danışmanı ÇBS ye kaydınızı yapar ve akabinde ÇBS kod şifrenizi alır. Bu şifre ile ÇBS ye giriş yaparak yıllık olarak tesisten çıkan tehlikeli atığın, atıksuyun, bitkisel atık yağın vs. verilerin beyanını yapar. Sonuçların çıktısını alarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunar.

Piyasaya Süren Ambalaj Bildirimi

Çevre Danışmanı tesiste ambalaj atıkları ile ilgili çalışma yapar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe vererek “Ambalaj Atığı Piyasaya Süren” kod şifre talebinde bulunur. Alınan bu kod şifre ile tesise yıllık olarak alınan ve tesisten çıkan ambalaj atıklarının bildirimi yapılır.

Çevre Eğitimlerin Verilmesi

Çevre Danışmanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının formatlarına uygun olarak yılda bir kez tesis çalışanlarına Çevre Eğitimi vermek zorundadır. Eğitim verildikten sonra tutanaklar imzalatılıp 5 yıl süre ile saklanır. Her yıl bu eğitimler verilir.

Aylık Değerlendirme Raporu

Çevre Danışmanı ayda en az bir gün hizmet verir ve tesisin durumunu, öneri ve yapılması gerekenleri “Aylık Değerlendirme Raporu” na kaydeder. 

İç Tetkik Raporunun Oluşturulması

Çevre Danışmanı tesisinizde ilk işe başladığında ve akabinde yılda bir kez olmak üzere İç Tetkik Raporu oluşturur ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunar.

Atık Yönetim Planının Oluşturulması

Çevre Danışmanı 3 yıllık tehlikeli ve tehlikesiz olmak üzere atık yönetim planınızı oluşturur ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunar. Bu yönetim planı içeriğinde “Ambalaj Atığı Ara Depolama Sahası” ve “Tehlikeli Atık Ara Depolama Sahası” kriterlerini belirleyerek bu sahaların yapımı için işletmeye bilgi verir. Atık sahalarına alınacak atık kodlarını belirler ve tesisten bir kişiyi “Saha Sorumlusu” olarak görevlendirir.

Geçici Faaliyet Belgesinin (GFB) Alınması

GFB nin alınabilmesi için Çevre İzin/Lisans portalına yüklenmesi gereken belgeler;

ÇED : Çevresel etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre tesis Ek-1 listesinde yer alıyor ise “ÇED Belgesi” , Ek-2 listesinde yer alıyor ise “ÇED Gerekli Değildir Belgesi” veya herhangi bir şekilde Ek listelerinde yer almıyor ise “ÇED Kapsamdışı Yazısı” alması gerekiyor.

İl Uygunluk Yazısı :  Çevre Danışmanı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapar. Dilekçemize cevaben tesisi incelemeye ilgili kişiler gelir. İnceleme sonunda eksiklik yoksa il uygunluk yazısı hazırlanır. İl Uygunluk Yazısı tesisin “Çevre Kriterleri” açısından uygun olduğu anlamına gelir fakat herhangi bir şekilde izin yada lisans yerine geçmez. İl Uygunluk Yazısının alınabilmesi için; üretim veya ortam havalandırma bacalarının çatının en yüksek kısmından 1,5 m daha uzun olması, tehlikeli ve tehlikesiz atık sahalarımızın olması, atıklarımızı lisanslı firmalara verdiğimize dair evraklarımızın olması vs gibi hususların giderilmesi gerekir.

Ticari Sicil Gazetesi : Bunun için Ticaret veya Sanayi Odalarına kayıt yaptırmak gerekir. Kayıt ile “Faaliyet Belgesi” ve “Ticari Sicil Gazetesi” alınır.

Kapasite Raporu : Ticaret veya Sanayi Odalarından temin edilebilir.

İş Akım Şeması : Tesisin hammadde girişinden hizmetin sonlandırılıp sevkiyat aşamasına gelinceye kadar olan kısmın detaylı bir şekilde yazı ve şekil ile açıklanmasıdır. Çevre Danışmanınız tarafından oluşturulur.

Vaziyet Planı : tesisin genel olarak şematik vaziyet planıdır. Bacalarda bu planda yer alacaktır. Çevre Danışmanı tarafından oluşturulur.

Sanayi Sicil Belgesi : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İl Müdürlüklerinden alınır.

Yapı Kullanım İzin Belgesi : İlgili Mahalli idareden alınan izin belgesini.

2004 Taahhütname : 2004 yılından sonra herhangi bir yapı yapılmadığına dair yazı örneğinin kaşe ve imzalanması.

Yukarıda ki evrakların hazır olması durumunda portalda GFB başvurusu yapılır. İl çevredeki mühendis 30 gün içerisinde dosyamızı inceleyerek geri bildirim yapar. Eğer tesiste eksiklik var ise eksiklik bildirimi olur. Eksiklikler tamamlanır sisteme yüklenir. Tekrar cevap beklenir. Kabul edildiğinde sistemde kabul edildi olarak ibare çıkar.

Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Alınması

Çevre İzin ve Lisans Belgesinin alınması için öncelikle Geçici Faaliyet Belgesinin alınması zorunludur. Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra tesisin durumuna göre ;

Baca var ise “emisyon ölçümü” yapılması gerekir ve “Valilik Tespit Raporu” alınması gerekir,

Gürültü var ise “Akustik Raporu” oluşturulması gerekir,

Atıksu Deşarjı söz konusu ise “Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi” hazırlanması gerekir,

Tehlikeli Atık Lisansı ise “Teknik Uygunluk Raporu” ve “Fizibilite Raporu” olması gerekir,

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma ise “ Ambalaj Atığı Veri Giriş Sistemi İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı” alınır,

Geri Kazanım Tesisi ise “Geri Dönüşüm Sonunda Ürünün Standardına ve Satışa Uygunluğuna İlişkin İzin Belgesi” ve “TSE Ürün Standartları” yazıları alınır.

Yukarıda belirtilen evraklar temin edildikten sonra İzin/Lisans portalına yükleme yapılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki ilgili kişi tarafından dosyamız incelenir.  Eğer tesiste eksiklik var ise eksiklik bildirimi olur. Eksiklikler tamamlanır sisteme yüklenir. Tekrar cevap beklenir. Kabul edildiğinde sistemde kabul edildi olarak ibare çıkar.

 

 

 

 


 

Oval: BAKANLIKLOGOSU

T.C.

ÇEVRE VE şehİrcİlİk  BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

      ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ

bayrak

Belge No

:

 

Çevre İzin ve Lisansının Başlangıç Tarihi

:

 

Çevre İzin ve Lisansının Bitiş Tarihi

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Adı

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Adresi

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Vergi Dairesi Ve No’ su

:

 

Çevre İzin ve Lisansının Konusu

:

 

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen işletme /faaliyete bu belgenin ekinde yer alan izin ve lisans koşulları çerçevesinde çalışması için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmış Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI verilmiştir. 

Bu belge …..  tarih ve ……….. sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılamaz.

 

 

 

…….

Bakan a.

Genel Müdür

EK: İzin ve Lisans Koşulları (…. SAYFA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faaliyetlerinizin Çevre Mevzuatı’na uygunluğunun sağlanması, yasal ve diğer gerekliliklerin belirlenmesi, Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli izin ve lisansların alınması, ilgili yasal mevzuatın güncelliğinin takibi konularının yanı sıra ;  

 • ÇED
 • İL UYGUNLUK YAZISI
 • KAPASİTE RAPORU
 • YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
 • 2004 TAAHHÜTNAME
 • İŞ AKIM ŞEMASI
 • VAZİYET PLANI
 • TESİSİN FOTOĞRAFLARI
 • PİYASAYA SÜREN KOD ŞİFRE
 • ÇBS KOD ŞİFRE
 • ATIK YÖNETİM PLANI
 • TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA SAHASI
 • AMBALAJ ATIĞI ARA DEPOLAMA SAHASI
 • TAPU VEYA KİRA KONTRATI
 • BİTKİSEL ATIK YAĞ SÖZLEŞMESİ
 • KANALA BAĞLANTI YAZISI
 • DKKR
 • BACALARIN DURUMU
 • GÜRÜLTÜ İZNİ
 • ATIKSU İZNİ
 • GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
 • EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU
 • VALİLİK TESPİT RAPORU
 • TEKNİK UYGUNLUK RAPORU
 • ÇEVRE İZİN / LİSANS
 • SANAYİ SİCİL BELGESİ
 • BEDAŞ ELEKTRİK İNDİRİMİ %1
 • İŞLETME BELGESİ
 • TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
 • YAPI RUHSATI
 • İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI
 • AYLIK DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
 • İÇ TETKİK RAPORU
 • ÇEVRE EĞİTİMLERİ
 • SGK HİZMET LİSTESİ

 


16.04.2018 11:26:52 Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri, Çevre Görevlisi Hizmetleri , Evsel ve Endüstriyel Arıtma Tesisi Tasarımı ve İşletilmesi , Eğitimler , Yeşil Yıldız , Çevre Lisansları , Çevre İzinleri , Atık su , Çevre Danışmanlık , İş Hukuku ve Sosyal Politika Danışmanlığı , Hakkımızda , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , Bel Ağrılarından Nasıl Korunuruz? , Yeşil Havaalanı , TSE EN ISO 19011 Kuruluş İçi Kalite ve Çevre Tetkikçisi , TSE EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , Yönetim Danışmanlığı , CE İşaretlemesi Danışmanlığı , Enerji Tasarruflu ve Çevreye Duyarlı Sistemlerin Kurulması , Çevre Politikası ve Faaliyet Programlarının Oluşturulması , Gerekli İzin ve Belgeleme Başvuruları ve Takibi , Yeşil Yıldız Sistemi Kapsamındaki Eğitim Hizmetleri , Atık Yönetimi ve Raporlaması , Yeşil Yıldız Süreç Yönetimi , Çevre Eğitimleri , Çevresel Ölçümler , Çevre Mühendisliği Hizmetleri , İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Temini , İş Sağlığı ve Güvenliği , Periyodik Test ve Kontrol Raporları , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama , Acil Durum Eylem Planı Hazırlama , Risk Değerlendirme ve Raporlama , iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri , Sağlık Raporları , Occupational safety and health , İş Yeri Hekimliği , OHSAS 18001 iş Sagliği ve Güvenliği Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri