Çevre İzinleri

 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

Çevre İzinleri

 

Hava, su toprak gibi alıcı ortamlara çevresel etkide bulunan işletmeler çevre iznine tabidir.

Emisyon İzni

Emisyon, herhangi bir tesisin baca veya baca dışı kaynaklarından yakıt vb. yakılmasıyla sentez, ayrışma, buharlaşma gibi işlemlerle, maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu atmosfere yayılan hava kirleticileridir. Tesislerin, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya suya veya toprağa doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleşen emisyonlarının değerlendirilmesi Yönetmelik sınır değerleri doğrultusunda yapılmaktadır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve hava emisyonu olan işletmelerin kurulması ve işletilmesi için çevre izni alınması  ve değerlendirilmesinde Yönetmelik’e göre işlemler gerçekleştirilmektedir. İl Müdürlüğü Uygunluk yazısının alınması, Emisyon İzni başvurusu Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak firmamız tarafından yapılmaktadır. Bu çerçevede Geçici Faaliyet Belgesi alınması ve Çevre İzin Belgesi alınması işlemleri tarafımızca sürdürülmektedir.  

 

                                                                                                                    

Gürültü İzni

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2′de yer alan tesislerin gürültü iznine tabi olup olmadığı belirlenmektedir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca; Kara yolu, demir yolu,  hava alanı, endüstriyel işlemler, şantiye faaliyetleri, eğlence yerleri, imalathane çevresel gürültü sınır değerleri, gürültüye hassas yapılar için, iç mekan gürültü seviyesi sınır değerleri, gürültüye hassas yapıların bulunduğu alanlarda açık havada yapılan faaliyetlere yasaklama ve saat sınırlamaları, çevresel titreşimler için sınırlamalar getirilmiştir. Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında, üstünde bulunan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2′sinde yer almayan işletme, tesis, işyeri, imalathane, atölye gibi yerler için, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında verilecek açma ve çalışma ruhsatlarında yetkili idare tarafından  çevresel gürültü yönünden değerlendirme yapılır, gerektiğinde çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu talep edilir ve bu rapora ilişkin yetkili idarenin uygun görüşü esas alınır.

                                                                                                                      

Tehlikeli Madde Deşarj İzni

Tehlikeli madde içeren atıksuların alıcı ortama doğrudan deşarjı yasaktır. Tehlikeli maddelerin alıcı ortama deşarjına ilişkin esaslar bulunmaktadır. Tehlikeli madde içeren atıksuların bu Yönetmelik kapsamında yer alan alıcı ortama veya kanalizasyona deşarjında; ilgili idareden izin alınması, alınan izinlerin hazırlanacak olan kirlilik azaltma programları ile özel programlara uyum sağlaması esastır. Yüzeysel sularda, haliç sularında, bölgesel sularda kirliliğe neden olan tehlikeli maddelerin belirlenmesi, kirlilik azaltma programlarının oluşturulması, kirliliğin önlenmesi ve izlenmesi, suya deşarj edilen tehlikeli maddelerin envanterinin yapılması, deşarj standartları ve kalite kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili teknik ve idari esasları tarafımızca takip edilip, Tehlikeli Madde Deşarj İzin Belgesi alınması gerekmektedir.

 

 

Atıksu Deşarj İzni  

Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği’ne (SKKY) göre, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması gerekmektedir.  Her atıksu deşarjı için bu yönetmelik çerçevesinde ilgili idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanmalıdır. Alıcı su ortamına deşarj izin başvurusu tarafımızdan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde verilen başvuru ve deşarj izin formlarına uygun şekilde doldurulur ve e-çevre izinleri üzerinden işlemler tamamlanmaktadır.

Atıksu Bağlantı İzin Belgesi / Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksularını atıksu altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atıksu altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atıksu bağlantı iznine tabidir. Atıksu bağlantı izni; evsel atıksuların yazılı bir belge karşılığında atıksu altyapı tesislerine verilebilmesi için atıksu altyapı tesis yönetimi tarafından verilen izindir. Bağlantı kalite kontrol izni; koşulları sağlaması halinde endüstriyel atıksuların atıksu altyapı tesislerine verilebilmesi için atıksu altyapı tesisi yönetimi tarafından verilen izindir.

 

Derin Deniz Deşarjı İzni 

Kıyı bölgelerinde bulunan endüstriler ve yerleşimler için, alıcı ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin bulunduğunun ayrıntılı mühendislik çalışmaları sonucunda kanıtlanması durumunda, atıksuların ve soğutma sularının derin deniz deşarjlarıyla bertarafına izin verilir. Arıtılmamış evsel nitelikli atıksuların ve soğutma sularının değişim ve seyreltme potansiyeli düşük olan yarı kapalı koy ve körfezlere, coğrafi şartlar nedeniyle derin deniz deşarjı yapılması zorunlu olursa, yapılacak deşarjın alıcı ortamdaki ekolojik dengeyi bozmayacağı ve özellikle Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen maddelerin birikim yapmayacağı, bir çevresel etki değerlendirme çalışması ile ispat edilmesi durumunda ilgili yönetmeliklere göre derin deşarj izni verilir.

 

16.04.2018 11:35:38 Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri, Çevre Görevlisi Hizmetleri , Evsel ve Endüstriyel Arıtma Tesisi Tasarımı ve İşletilmesi , Eğitimler , Yeşil Yıldız , Çevre Lisansları , Çevre İzinleri , Atık su , Çevre Danışmanlık , İş Hukuku ve Sosyal Politika Danışmanlığı , Hakkımızda , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , Bel Ağrılarından Nasıl Korunuruz? , Yeşil Havaalanı , TSE EN ISO 19011 Kuruluş İçi Kalite ve Çevre Tetkikçisi , TSE EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , Yönetim Danışmanlığı , CE İşaretlemesi Danışmanlığı , Enerji Tasarruflu ve Çevreye Duyarlı Sistemlerin Kurulması , Çevre Politikası ve Faaliyet Programlarının Oluşturulması , Gerekli İzin ve Belgeleme Başvuruları ve Takibi , Yeşil Yıldız Sistemi Kapsamındaki Eğitim Hizmetleri , Atık Yönetimi ve Raporlaması , Yeşil Yıldız Süreç Yönetimi , Çevre Eğitimleri , Çevresel Ölçümler , Çevre Mühendisliği Hizmetleri , İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Temini , İş Sağlığı ve Güvenliği , Periyodik Test ve Kontrol Raporları , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama , Acil Durum Eylem Planı Hazırlama , Risk Değerlendirme ve Raporlama , iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri , Sağlık Raporları , Occupational safety and health , İş Yeri Hekimliği , OHSAS 18001 iş Sagliği ve Güvenliği Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri